Regulamin korzystania z poczty elektronicznej farmaceuta.pl

Regulamin obowiązujący od dnia 10 maja 2018 r.

 1. Uwagi ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej farmaceuta.pl (zwanej dalej usługą poczty elektronicznej). Regulamin jest udostępniany użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej farmaceuta.pl/regulamin-poczty w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
  2. Usługodawcą jest firma farmacja.net sp. z o. o. z siedzibą: ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów NIP: 797-205-17-73, REGON: 146752729, adres kontaktowy poczty elektronicznej: info@farmacja.net
  3. Podstawowym warunkiem korzystania z usługi poczty elektronicznej jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie z usługi poczty elektronicznej oznacza, iż użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  4. Użytkownikiem usługi poczty elektronicznej jest każdy podmiot i każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z tej usługi (zwany dalej użytkownikiem). Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Czynności użytkownika wskazanego w zdaniu powyżej dokonywane są za zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  5. Rejestrację w serwisach Usługodawcy poprzedza wypełnienie elektronicznego formularza, w którym Usługobiorca podaje następujące dane osobowe:

1)  imię i nazwisko,
2)  adres zamieszkania,
3)  przynależność do Okręgowej Izby Aptekarskiej
4) adres poczty elektronicznej (e-mail),
5)  Numer PESEL
6)  Numer Prawa Wykonywania Zawodu lub numer dyplomu,
7)  Adres korespondencyjny,
8)  Numer telefonu.

 1. Podanie powyższych danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania prawidłowej rejestracji Usługobiorcy. Niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi korzystanie przez Usługobiorcę z serwisów Usługodawcy.
 2. Założenie i uruchomienie konta odbywa się przez pracownika farmacja.net sp. z o.o. w terminie do 5 dni roboczych od momentu rejestracji.
 3. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o uruchomieniu konta pocztowego za pośrednictwem pomocniczego adresu e-mail lub SMS.
 1. Poczta elektroniczna w domenie farmaceuta.pl
  1. Usługa poczty elektronicznej świadczona jest nieodpłatnie.
  2. Pojemność każdego konta poczty elektronicznej udostępnianego przez Farmacja.net sp. z o.o. w ramach usługi poczty elektronicznej (zwanego dalej kontem) wynosi 500 MB.
  3. Ilość kont dla jednego użytkownika jest ograniczona do jednego konta. Pojedyncza wiadomość elektroniczna wysłana z konta nie może przekraczać 20 MB.
  4. Użytkownik, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do podania danych zgodnie z rzeczywistością. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych, jak też prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania do farmacja.net sp. z o. o., na adres wskazany w pkt I.2. powyżej, podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej lub poprzez dokonanie samodzielnie odpowiednich zmian (w granicach dostępnej w tym zakresie funkcjonalności) po zalogowaniu się na konto.
  5. Farmacja.net sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych danych. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim farmacja.net sp. z o.o. przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia konta takiego użytkownika.
  6. Użytkownik może odstąpić od umowy o korzystanie poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty aktywowania Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez farmacja.net sp. z o. o. Użytkownikowi  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez farmacja.net sp. z o.o. utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą udostępnienia konta poczty elektronicznej.
  7. Przed usunięciem bądź zmodyfikowaniem danych użytkownika, farmacja.net sp. z o.o. zastrzega sobie wystąpienie do użytkownika żądającego modyfikacji lub usunięcia danych z zapytaniem lub zapytaniami mającymi na celu identyfikację użytkownika.
  8. Żądanie użytkownika całkowitego usunięcia jego danych jest równoznaczne z usunięciem konta, przypisanego do tych danych, wraz z całą jego zawartością, na co użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.
  9. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika postanowień Regulaminu;
   2. przyjęciem do wiadomości przez użytkownika, iż przysługuje mu prawo dostępu do danych osobowych podanych przez użytkownika, jak również prawo ich poprawiania i domagania się ich usunięcia, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu;
   3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika faktu, iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika w ramach usługi poczty elektronicznej, w tym ewentualne powierzenie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, będzie odbywać się zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
   4. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika faktu, iż po zakończeniu świadczenia usługi poczty elektronicznej farmacja.net sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z prawem lub z Regulaminem korzystania z usługi poczty elektronicznej jak również w celach i w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  10. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z usługi poczty elektronicznej jest farmacja.net sp. z o.o. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez farmacja.net sp. z o.o. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach realizacji uprawnień wskazanych w pkt I.10 powyżej. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przetwarzanych przez farmacja.net sp. z o.o., a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta)
  11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi poczty elektronicznej w sposób zgodny w Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami “netykiety.” Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu):
   1. rozsyłanie spamu (w tym “niechcianej” poczty, “niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody farmacja.net sp. z o.o.., reklamy niezamówionej w farmacja.net sp. z o.o.), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe,
   2. podszywanie się pod inne osoby/podmioty, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby użytkownika,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich lub działanie na szkodę osób trzecich lub farmacja.net sp. z o.o.,
   5. inne zachowanie użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami “netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy farmacja.net sp. z o.o., dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych farmacja.net sp. z o.o., dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.

12. farmacja.net sp. z o.o. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by usługa poczty elektronicznej świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym farmacja.net sp. z o.o.:

  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn od farmacja.net sp. z o.o. niezależnych,
  2. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących usługę poczty elektronicznej lub w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
  3. zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, a także na wszystkich kontach obsługiwanych przez Farmacja.net sp. z o.o. w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie,
  4. nie świadczy usługi archiwizacji danych ani polegającej na wykonywani kopii zapasowych treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, w szczególności kontaktów czy korespondencji elektronicznej danego użytkownika.

W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie świadczenia usługi poczty elektronicznej będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Farmacja.net sp. z o.o. powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. W przypadkach, o których mowa w punkcie 13a, 13b i 13c powyżej, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Farmacja.net sp. z o.o. powiadomi użytkownika o takim zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. Postanowienia, o których mowa w punktach 13a-13c mogą być zastosowane przez Farmacja.net sp. z o.o. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanych przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej. Postanowienia umów lub zamówień dotyczących innych usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych przez Farmacja.net sp. z o.o. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanych przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej regulujące prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Regulamin mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

13. Farmacja.net sp. z o.o. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych listów elektronicznych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. Wszelkie tego typu działania należy zgłaszać na adres info@farmacja.net

 1. Farmacja.net sp. z o.o., w przypadkach grożących zablokowaniem, uszkodzeniem lub nadmiernym obciążeniem usługi poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę usługi poczty elektronicznej, w tym poszczególnych kont, m.in. poprzez niedostarczanie listów elektronicznych. Listy elektroniczne oznaczone przez użytkownika jako spam są automatycznie usuwane.
 2. Farmacja.net sp. z o.o. oświadcza, iż stosowane przy ochronie usługi poczty elektronicznej środki techniczne nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Farmacja.net sp. z o.o. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia kont, ich zawartości oraz przesyłanej korespondencji przed niepowołanymi osobami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres info@farmacja.net. Farmacja.net sp. z o.o. zaleca korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony korespondencji elektronicznej.
 3. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z usługi poczty elektronicznej są dostępne na stronie farmaceuta.pl.
 4. Informacje opisujące funkcjonalność usługi poczty elektronicznej dostępne są na stronie farmaceuta.pl. Farmacja.net sp. z o.o. w celu poprawiania jakości usługi poczty elektronicznej zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi poczty elektronicznej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 5. Umowa o korzystanie z usługi poczty elektronicznej zawierana jest z użytkownikiem na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi poczty elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta.
 7. Farmacja.net sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usunięcia danych użytkownika podanych w formularzu zgłoszeniowym, jak też prawo usunięcia konta danego użytkownika w przypadku, a tym samym do wypowiedzenia umowy o korzystanie z usługi poczty elektronicznej, gdy:
  1. w okresie 120 dni następujących po sobie dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto lub logowanie związane z korzystaniem z innych usług (innych aniżeli objęte Regulaminem) świadczonych przez Farmacja.net sp. z o.o., które wymagają podania loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej,
  2. upłynęło 60 następujących po sobie dni od dnia oznaczenia przez użytkownika swojego konta jako „do usunięcia”.
 8. Farmacja.net sp. z o.o. nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczty elektronicznej i za szkody wynikłe z tego tytułu,
  2. za treści wysyłane i otrzymywane przez użytkowników,
  3. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Farmacja.net sp. z o.o.,
  4. za treści pobrane przez użytkownika z Internetu,
 9. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące usługi poczty elektronicznej należy zgłaszać na adres info@farmacja.net
 10. Użytkownik zakładając konto i korzystając z usługi poczty elektronicznej zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Znakami wykorzystanymi w haśle mogą być małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne, zawierające się w tablicy znaków ASCII pod numerami od 33 do 126. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone przez Farmacja.net sp. z o.o. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej. Użytkownik może zmienić powyższe hasło poprzez złożenie dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób, zgodnie z aktualną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej w tym zakresie.
 11. Farmacja.net sp. z o.o. nie zbiera ani nie przetwarza numerów telefonów użytkowników w celach innych niż związanych z zmianą hasła. Farmacja.net sp. z o.o. nie przetwarza numerów telefonów w celach marketingowych).
 12. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o usunięciu danych użytkownika skutkującym usunięciem konta lub o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych użytkownika, użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z innych niż objęte Regulaminem usług świadczonych przez Farmacja.net sp. z o.o. na podstawie loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej żądanie usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych użytkownika możliwe jest po rozwiązaniu stosunków prawnych, w oparciu o które Farmacja.net sp. z o.o. świadczy takie usługi.
 13. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacji rozsyłania spamu, włamania do konta, itp. Farmacja.net sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do blokowania dostępu do kont.
 14. Korespondencja od Farmacja.net sp. z o.o. związana z korzystaniem przez użytkownika z usługi poczty elektronicznej będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej tego użytkownika.
 • Postanowienia końcowe
  1. Farmacja.net sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Farmacja.net sp. z o.o. poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez: zamieszczenie informacji na stronie farmaceuta.pl oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie farmaceuta.pl/regulamin-poczty. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z usługi poczty elektronicznej po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
  3. Konsumenci są uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/